SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli


Yhdistyksen nimi on Vasa Arbetares Segelsällskap – Vaasan Työväen Purjehdusseura rf ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran viralliset kielet ovat ruotsi ja suomi, rekisteröinti kieli on suomi. Epävirallisissa yhteyksissä voidaan seurasta käyttää lyhempää nimeä, ruotsiksi Vasa Arbetares Segelsällskap ja suomeksi Vaasan Työväen Purjehdusseura tai lyhennettä VAS-VTP.
Seura kuuluu jäsenseurana veneilyalan etujärjestöön Suomen Purjehdus ja Veneily ry yhdistykseen.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta


Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää jäsentensä kiinnostusta veneilyharrastukseen, merimiestaitoon, vesillä liikkumisen turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun, kehittää jäsentensä purje- ja moottoriveneiden käyttöön ja hoitoon liittyvää tietoa ja taitoa sekä tarjota jäsenilleen venepaikkoja sekä veneiden ja niihin liittyvien varusteiden säilytys- ja huoltomahdollisuuksia.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura voi järjestää opetustilaisuuksia, harjoituksia, kilpailuja ja muita vastaavia tapahtumia sekä osallistua näytöksiin, messuille tai vastaaviin tilaisuuksiin. Seura voi rakentaa ja ylläpitää kerhotiloja, säilytystiloja sekä satama- ja laiturirakenteita.
Toimintansa rahoittamiseksi seura perii jäseniltään liittymis-, jäsen-, venepaikka- ja muita maksuja sekä vuokraa omistamiansa tiloja yksityisille ja yhteisöille erilaisiin juhla- tai kokoontumistarkoituksiin. Seura voi myös vuokrata osan hallitsemastaan satama-alueesta ulkopuoliselle yritykselle polttoaine-, venetarvike- tai vastaavan tavaran myyntiä varten. Seura voi ottaa vastaan raha-avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, tarpeellisin luvin järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia, omistaa kiinteistöjä sekä omistaa, ostaa ja myydä osakkeita ja muita arvopapereita.
Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

3. Seuran jäsenet


Seuran jäseneksi hallitus voi hyväksyä kirjallisen hakemuksen perusteella henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka sitoutuu suorittamaan liitymis- ja jäsenmaksut ja hyväksymään seuran säännöt.
Jäsenanomuksessa on mainittava hakijan täydellinen nimi, syntymäaika, yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, jotka merkitään jäsenluetteloon.
Seuran jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kunniajäsenet, ainaisjäsenet ja kannattajajäsenet.
Varsinainen jäsen maksaa vuosittaisen jäsenmaksun.
Kunniajäseneksi hallitus voi esittää seuran kokouksen hyväksyttäväksi henkilön, joka on pitkään toiminut erittäin ansiokkaasti seuran hyväksi. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta, mutta säilyttää jäsenoikeutensa.
Seuralla voi olla ainaisjäseniä joille on myönnetty ainaisjäsenyys aikaisempien sääntöjen mukaisesti niiden vielä ollessa voimassa. Ainaisjäsen on vapautettu jäsenmaksusta, mutta säilyttää jäsenoikeutensa. Uusia ainaisjäsenyyksiä ei enää myönnetä.
Kannattajajäsen maksaa vähintään kunakin vuotena päätetyn kannattajajäsenmaksun.

§4
Hallitus esittää seuran kokoukselle hyväksyttäväksi kunniamerkkien säännöt.


Hallitus voi erottaa jäsenen tai jäsen voi erota yhdistyksestä kun:
1. jäsenen kirjallinen ja päivätty eroilmoitus on hallituksessa käsitelty. Hallituksen on käsiteltävä eroilmoitus viimeistään kuukauden kuluttua eroilmoituksen saapumisesta.
2. hallitus on todennut, että jäsen on jättänyt maksamatta edellisen ja kuluvan vuoden vuosijäsenmaksunsa.
3. hallitus on todennut, että jäsen on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen kahden kuukauden kuluessa yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.
Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta.


Jäsenellä on oikeus:
1. käyttää seuran tunnuksia niistä erikseen säädettyjen sääntöjen mukaisesti.
2. ilmoittaa veneensä seuran veneluetteloon ja siten saada käyttöönsä venepaikka sellaisen ollessa vapaana. Venepaikoista säädetään erikseen.
3. hyödyntää seuran katsastus- ja muita palveluita sekä käyttää seuran omaisuutta ja tiloja niistä erikseen säädettyjen sääntöjen mukaisesti.
4. edustaa seuraa venekilpailuissa.

4. Seuran hallinto


Seuran toimintaa johtaa ja sen asioita ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kommodori, varakommodori, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä vähintään kaksi ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. Kommodori toimii hallituksen puheenjohtajana ja varakommodori hallituksen varapuheenjohtajana.
Hallitus voi keskuudestaan tai ulkopuolelta nimittää muita vastuuhenkilöitä, kuten satamakapteenin, kalustonhoitajan ja/tai kiinteistönhoitajan. Hallitus voi tarvittaessa asettaa jaostoja tai lautakuntia, kuten naisjaoston, juniorijaoston, katsastuslautakunnan tai kilpailulautakunnan. Hallitus voi tarvittaessa asettaa komiteoita tai työryhmiä hoitamaan erikseen määriteltyjä tehtäviä.

§8
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle valitaan seuran syyskokouksessa.

§9
Seuran hallitus kokoontuu kommodorin tai hänen ollessa estynyt, varakommodorin kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.
Hallituksen päätökset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

10§
Seuran nimen kirjoittaa kommodori ja varakommodori yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Tarvittaessa hallitus voi oikeuttaa yhden jäsenistään kirjoittamaan seuran nimen yksin.

5. Seuran kokoukset

11§
Seuralla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään 1.2 ja 31.3 välisenä aikana ja syyskokous pidetään 15.10 ja 15.12 välisenä aikana, hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle kun seuran kokous niin päättää, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä sen hallitukselta erikseen ilmoitetun asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Viimemainitussa tapauksessa kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus on esitetty seuran hallitukselle.
Seuran kokouksessa on jokaisella varsinaisellajäsenellä, kunniajäsenellä ja ainaisjäsenellä yksi ääni. Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittu. Kannatusjäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouksen päätökset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.

12§
Hallitus kutsuu seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai ilmoituksella yhdistyksen paikkakunnalla ilmestyvässä ruotsin- ja suomenkielisessä lehdessä tai sähköpostitse.
Jos seuran jäsen haluaa jonkun erityisen asian seuran kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin, että asia voidaan mainita kokouskutsussa.

13§
Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjan tarkastajan ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
5. Edellisen toimintavuoden tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajan/-tarkastajien lausunnon esittäminen.
6. Edellisen toimintavuoden tilinpäätöksen vahvistaminen sekä hallituksen ja muiden vastuuvelvollisten vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen.
7. Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely.
8. Ilmoitusasiat ja muut mahdolliset asiat.
9. Kokouksen päättäminen.

14§
Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjan tarkastajan ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
5. Seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden ja maksuajankohdan vahvistaminen.
6. Seuraavan toimintavuoden kommodorin, varakommodorin, sihteerin ja taloudenhoitajan sekä hallituksen varsinaisten jäsenten valinta.
7. Seuraavan toimintavuoden yhden tai kahden toiminnantarkastajan sekä yhden tai kahden vara toiminnantarkastajan valinta.
8. Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely.
9. Ilmoitusasiat ja muut mahdolliset asiat.
10. Kokouksen päättäminen.

6. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

15§
Päätös seuran sääntöjen muuttamisesta tehdään kahdessa vähintään kuukauden välein pidettävässä perättäisessä kokouksessa, joista vähintään toisen on oltava seuran varsinainen kokous. Esitys sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa. Päätös seuran sääntöjen muuttamisesta tehdään kummassakin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.

16§
Päätös seuran purkamisesta tehdään kahdessa vähintään kuukauden välein pidettävässä peräkkäisessä kokouksessa, joista vähintään toisen on oltava seuran varsinainen kokous. Esitys purkamisesta on mainittava kokouskutsussa. Päätös seuran purkamisesta tehdään vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.
Seuran purkaantuessa sen omaisuus ja varat luovutetaan yhdelle tai useammalle Vaasan kaupungissa tai Pohjanmaan rannikkoalueella toimivalle veneilyharrastusta, vesillä liikkumisen turvallisuutta tai luonnonsuojelua edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle siten kuin seuran viimeisessä kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä päätetään. Seuran hyväksi tehtyjen lahjoitusten tai testamenttien kohdalla on lisäksi otettava huomioon lahjoittajien tai testamenttien luovuttajien mahdollisesti asettamia ehtoja.
Seuran purkaantuessa kaikki sen hallussa olevat asiakirjat luovutetaan Vaasan Maakunta-arkistolle tai lähimmälle Arkistolaitoksen toimipisteelle.

Nämä säännöt on Patentti ja Rekisterihallitus hyväksynyt 14.08.2015ja merkitty yhdistysrekisteriin.